társastánc

Táncképzésünk célja, hogy fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét. Lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. A társastánc tanszak növendékei jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását.

Társastánc tanszakon tanított tantárgy: társastánc, viselkedéskultúra, társastánctörténet

A táncművészetet élethivatásul választókat felkészítjük a továbbtanulásra, a többi gyermekből egészséges, jó mozgású, jó tartású fiatalt nevelünk.  A tánc által növendékeink közelebb kerülnek a művészetekhez, ugyanakkor a választott művészeti ágnak értő művelőjévé, közönségévé válnak.

A tanszak előképző tanfolyamain a gyerekek egyszerű mozgásokkal ismerkednek meg, elsajátítják a helyes testtartást. A gimnasztikai feladatokkal, utánzással játékosan sajátítják el a testrészeik használatát. Megtanulják az irányokat, térformában tudnak mozogni, a ritmikai feladatok pedig előkészítik a társastánc pontos előadását. Már tudnak 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es játékos táncokat. Fejlődik megfigyelőképességük, emlékező és gondolkozási képességük. Figyelünk arra, hogy tudjanak rögtönözni, mozgásaikat megállítani, lassítani. Táncolunk divattáncokat: Disco, Cha-cha-cha, nemzeti táncokat: Contry, Polka

Az alapfokú képzésünkben, már komoly munka kezdődik. A technikai tudás kialakítása nagyon fontos, a világtáncok kezdő, haladó motívumaival együtt meg kell tanulni, a standard és a latin-amerikai táncok helyes testtartását. Fontos, hogy kapcsolatot tudjanak kialakítani csapattársaikkal. Megismerjék a kéz-láb kapcsolatát, nemcsak saját testükön, hanem partnerükre is figyelniük kell, mindezt a megfelelő ritmusban. Már táncolhatnak: angol keringőt, tangót, cha-cha-chát, rumbát. A forgás komoly feladat, fiúnak lánynak, önállóan, és párosan is, a páros viszonyokat pedig a térbeli mozgás is nehezíti. Később a mozgást ki kell egészíteni, a megfelelő viselkedésmódok kialakításával, illemszabályok alkalmazásával. A képzés végére feladatuk a tanultakból rögtönözni és stílusosan táncolni, nemcsak csoportban, de önállóan és párosan is.

Továbbképző évfolyamainkon növendékeink már képesek a standard és lain táncok stílusos előadására, önállóan etűdök összeállítására, ismerik az improvizáció szabályait. A táncok előadásában megfelelő technikák alkalmazásával stílusosan tudnak előadni, használni a tereket, irányokat, csoportos bemutatásnál képesek a figyelmes együttműködésre. Minden tanulónak lehetősége van a tánc által a művészi önkifejezésre.